Kontakti 

Politika e privatësisë

Deklarata e privatësisë nga PFS - Patrick Faeh Services/Software (www.pf-soft.ch)

Në këtë deklaratën e privatësisë, ne, PFS - Patrick Faeh Services / Software (www.pf-soft.ch) (në vijim referuar si PFS, ne ose yt), PFS, shpjegojmë se si ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat personale. Ky nuk është një përshkrim përfundimtar; deklaratat e tjera për mbrojtjen e të dhënave mund të rregullojnë çështje specifike. Të dhënat personale i referohen të gjitha informacioneve në lidhje me një person të veçantë ose të identifikueshëm.

Nëse na jepni të dhënat personale të personave të tjerë (p.sh. anëtarëve të familjes, të dhënave të kolegëve të punës), ju lutemi sigurohuni që këta persona të jenë të vetëdijshëm për këtë politikë të privatësisë dhe të na japin vetëm të dhënat e tyre personale nëse ju lejohet ta bëni këtë dhe nëse këto të dhëna personale janë të sakta.

Kjo deklaratë e privatësisë është projektuar për të përmbushur kërkesat nga Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave nga BE ("RPMD”, që nga 25 maj 2018), nga Akti Zviceran për mbrojtjen e të dhënave (“DSG") dhe nga Akti i rishikuar Zviceran për mbrojtjen e të dhënave ("revDSG", që nga 1 shtatori 2023). Megjithatë, shkalla në të cilën këto ligje janë të zbatueshme varet nga rasti individual.

1. Përgjegjës

Patrick Fäh, Route de Champriond 3, CH-1700 Fribourg është përgjegjës për përpunimin e të dhënave të përshkruara këtu. Nëse keni ndonjë shqetësim për mbrojtjen e të dhënave, mund të na informoni për këto në adresën e mëposhtme të kontaktit: Patrick Fäh, Route de Champriond 3, CH-1700 Fribourg, patrick.faeh@pf-soft.ch.

2. Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale

Ne kryesisht përpunojmë të dhënat personale që marrim nga këta dhe persona të tjerë të përfshirë në marrëdhëniet tona të biznesit me klientët dhe partnerët e tjerë të biznesit ose që mbledhim kur veprojmë në faqen tonë të internetit.

Për aq sa kjo është e lejuar, ne gjithashtu marrim burime të disponueshme publikisht (p.sh. regjistra të mbledhjes së borxhit, regjistra të tokës, regjistra komercialë, gazeta, internet) të dhëna të caktuara, nga autoritetet dhe palët e tjera të treta. Përveç të dhënave që na jepni drejtpërdrejt, kategoritë e të dhënave personale që marrim nga palët e treta për ju përfshijnë, në veçanti, informacionin nga regjistrat publikë; informacionin që marrim në lidhje me procedurat rregullatore dhe gjyqësore; informacion në lidhje me funksionet dhe aktivitetet tuaja profesionale (p.sh. në mënyrë që ne të mund të përfundojmë dhe përpunojmë biznesin me punëdhënësin tuaj me ndihmën tuaj); informacion në lidhje me ju në korrespondencë dhe takime me palët e treta, informacion për vlerësimin e kredisë (për aq sa ne kryejmë biznes me ju personalisht); Informacion rreth jush që ne u japim njerëzve nga mjedisi juaj (familja, këshilltarët, përfaqësuesit ligjorë, etj) në mënyrë që të mund të lidhim ose përpunojmë kontratat me ju ose me përfshirjen tuaj; Informacion nga media dhe interneti për ju, adresat tuaja, të dhënat në lidhje me përdorimin e faqes së internetit (p.sh. adresa IP, adresa MAC e smartphone ose kompjuter, informacion në lidhje me pajisjen dhe cilësimet tuaja, cookies, data dhe koha e vizitës, faqet e qasur dhe përmbajtja, funksionet e përdorura, faqet referuese, informacion vendndodhjen).

3. Qëllimet e përpunimit të të dhënave dhe bazat ligjore

Ne kryesisht përdorim të dhënat personale të mbledhura nga ne për të përfunduar dhe përpunuar kontratat tona me klientët tanë dhe partnerët e biznesit, në veçanti brenda fushës së shërbimeve (ndihmë PC, programim, përkthime, mbështetje ueb) me klientët tanë, si dhe për të përmbushur detyrimet tona ligjore në shtëpi dhe jashtë vendit. Nëse punoni për një klient të tillë ose partner biznesi, mund të ndikoni gjithashtu nga ky funksion me të dhënat tuaja personale.

Përveç kësaj, ne përpunojmë të dhënat personale të jush dhe personave të tjerë, kur lejohet dhe konsiderohet e përshtatshme, për qëllimet e mëposhtme, në të cilat ne (dhe nganjëherë palët e treta) kemi një interes legjitim që korrespondon me qëllimin:

Për aq sa na keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime specifike, ne përpunojmë të dhënat tuaja personale brenda kuadrit dhe në bazë të këtij pëlqimi, përveç nëse kemi ndonjë bazë tjetër ligjore dhe ne kemi nevojë për një të tillë. Një pëlqim i dhënë mund të revokohet në çdo kohë, i cili nuk ka efekt në përpunimin e të dhënave që ka ndodhur tashmë.

4. Cookies / ndjekja dhe teknologjitë e tjera që lidhen me përdorimin e faqes sonë të internetit

Ne përdorim "cookies" dhe teknika të ngjashme për të identifikuar shfletuesin ose pajisjen tuaj në disa faqe interneti. Një cookie është një skedar i vogël që dërgohet në kompjuterin tuaj ose ruhet automatikisht në kompjuterin tuaj ose pajisjen celulare nga shfletuesi i internetit që përdorni kur vizitoni faqen tonë të internetit. Nëse vizitoni këtë faqe përsëri, ne do të jemi në gjendje t'ju njohim edhe nëse nuk e dimë se kush jeni. Përveç cookies që përdoren vetëm gjatë një sesioni dhe fshihen pas vizitës suaj në faqen e internetit ("cookies të sesionit"), cookies mund të përdoren gjithashtu për të ruajtur cilësimet e përdoruesit dhe informacione të tjera për një periudhë të caktuar kohe (p.sh. dy vjet) ("cookies të përhershme"). Megjithatë, ju mund të vendosni shfletuesin tuaj për të refuzuar cookies, t'i ruani ato vetëm për një sesion, ose përndryshe t'i fshini ato para kohe. Shumica e shfletuesve janë të gatshëm të pranojnë cookies. Nëse bllokoni cookies, disa funksionalitete të faqes së internetit mund të mos funksionojnë më.

Ne nuk ofrojmë një newsletter.

Ne nuk përdorim Google Analytics ose shërbime të ngjashme në faqen tonë të internetit.

Ne nuk përdorim të ashtuquajturat plug-ins nga rrjetet sociale si Facebook ose Instagram në faqen tonë të internetit.

Disa faqe interneti shfaqin reklama. Disa shfaqjet e reklamave janë nga Google Adsense( adsense.google.com/start), nga Partnerize (partnerize.com) ose nga Tradedoubler (www.tradedoubler.com). Duke klikuar mbi një reklamë të dhënat janë dërguar dhe ruajtur tek këto shërbime të internetit dhe ju ridrejton në faqen e jashtme të përshtatshme.

Forma e kontaktit: Të dhënat tuaja do të ruhen për të përpunuar dhe për t'iu përgjigjur kërkesës suaj. Këto të dhëna nuk do t'u kalohen palëve të treta. Ju lutemi kini kujdes mbi https, që të dhënat tuaja janë të koduara (certifikata SSL).

Disa faqe interneti kanë karakteristika të integruara të shërbimit “YouTube”. “YouTube” është në pronësi të Google Ireland Limited, një kompani e inkorporuar dhe operuar sipas ligjit irlandez, me bazë në Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë, e cila operon Shërbimet në zonën Ekonomike Evropiane dhe Zvicër. Marrëveshja juaj ligjore me "YouTube" përbëhet nga termat dhe kushtet që do të gjeni në linkun e mëposhtëm: www.youtube.com/static?gl=al&template=terms&hl=al. Këto kushte përbëjnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme midis jush dhe YouTube në lidhje me përdorimin tuaj të shërbimeve. Politika e privatësisë së Google shpjegon se si “YouTube” trajton dhe mbron të dhënat tuaja personale kur përdorni shërbimin.

Në disa faqe interneti ne përdorim ofertën e Google Maps. Google Maps operohet nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA (në tekstin e mëtejmë "Google"). Kjo na lejon të shfaqim harta interaktive direkt në faqen e internetit dhe t'ju lejojmë të përdorni funksionin e hartës në mënyrë të përshtatshme. Për më shumë informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave nga Google, ju lutemi referojuni njoftimit të privatësisë së Google . Këtu ju gjithashtu mund të ndryshoni cilësimet tuaja të mbrojtjes së të dhënave personale në qendrën e mbrojtjes së të dhënave.

5. Transferimi i të dhënave dhe transferimi i të dhënave jashtë vendit

Si pjesë e aktiviteteve tona të biznesit dhe qëllimeve të përcaktuara në seksionin 3, ne gjithashtu u zbulojmë palëve të treta, nëse lejohet dhe konsiderohet e përshtatshme për ne, ose për shkak se ata i përpunojnë ato për ne ose për shkak se ata duan t'i përdorin ato për qëllimet e tyre. Transferimi i të dhënave jashtë vendit nuk ndodh.

Faqja jonë e internetit përfshin mjete nga kompanitë me bazë në SHBA. Nëse këto mjete janë aktive, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në serverët amerikanë të çdo kompanie. Ne do të donim të theknim se SHBA nuk është një vend i tretë i sigurt brenda kuptimit të ligjit të BE për mbrojtjen e të dhënave. Kompanitë amerikane janë të detyruara të zbulojnë informacione personale për agjencitë e sigurisë pa ju, si subjekt i të dhënave, duke qenë në gjendje të ndërmarrin veprime ligjore kundër saj. Prandaj, nuk mund të përjashtohet që autoritetet amerikane (p.sh. shërbimet sekrete) përpunojnë, vlerësojnë dhe ruajnë në mënyrë të përhershme të dhënat tuaja në serverët amerikanë për qëllime monitorimi. Ne nuk kemi asnjë ndikim në këto operacione të përpunimit.

6. Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave personale

Ne përpunojmë dhe ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve tona kontraktuale dhe ligjore ose për qëllime të tjera të ndjekura me përpunimin, d.m.th. për kohëzgjatjen e të gjithë marrëdhënies së biznesit (nga fillimi, përpunimi deri në përfundimin e një kontrate). si dhe në përputhje me detyrimet e mbajtjes statutore dhe të dokumentacionit. Është e mundur që të dhënat personale do të ruhen për periudhën gjatë së cilës pretendimet mund të pohohen kundër kompanisë sonë dhe për aq sa ne jemi të detyruar ndryshe për ta bërë këtë me ligj ose interesat legjitime të biznesit e kërkojnë këtë (p.sh. për dëshmi dhe qëllime dokumentimi). Sapo të dhënat tuaja personale të mos jenë më të nevojshme për qëllimet e lartpërmendura, ato do të fshihen ose anonimizohen në parim dhe sa më shumë të jetë e mundur. Për të dhënat operacionale (p.sh. shkrimet e sistemit, shkrimet), përgjithësisht periudha më të shkurtra të mbajtjes prej dymbëdhjetë muajsh ose më pak zbatohen. Ofruesi i kësaj faqeje interneti është Webland AG, CH-4142 Münchenstein (www.webland.ch), që do të thotë se faqja e internetit është pritur atje.

7. Siguria e të dhënave

Ne marrim masat e duhura teknike dhe organizative të sigurisë për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga qasja dhe keqpërdorimi i paautorizuar.

8. Detyrimi për të dhënë të dhëna personale

Si pjesë e marrëdhënies sonë të biznesit, ju duhet të jepni të dhënat personale të nevojshme për krijimin dhe ekzekutimin e një marrëdhënie biznesi dhe përmbushjen e detyrimeve kontraktuale të lidhura (zakonisht nuk keni një detyrim ligjor për të na dhënë të dhëna). Pa këtë informacion, ne në përgjithësi nuk do të jemi në gjendje të lidhim ose të përpunojmë një kontratë me ju (ose entitetin ose personin që përfaqësoni). Faqja e internetit gjithashtu nuk mund të përdoret nëse informacione të caktuara për të siguruar që trafiku i të dhënave (të tilla si adresa IP) nuk është zbuluar.

9. Profilizimi

Ne nuk bëjmë profilizim.

10. Të drejtat e subjektit të të dhënave

Në kuadër të ligjit për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshëm për ju dhe për aq sa ai parashikon (si në rastin e RPMD), ju keni të drejtën e informacionit, korrigjimit, fshirjes, të drejtës për të kufizuar përpunimin e të dhënave dhe ndryshe për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tona, si dhe zbulimin e të dhënave të caktuara personale për transferim në një vend tjetër (të ashtuquajturat portabiliteti i të dhënave). Ju lutem vini re, megjithatë, se ne rezervojmë të drejtën për të pohuar kufizimet e parashikuara me ligj, për shembull nëse jemi të detyruar të mbajmë ose përpunojmë të dhëna të caktuara, kemi një interes thelbësor në të (për aq sa mund ta thërrasim) ose t'i kërkojmë ato për pohimin e pretendimeve. Nëse keni ndonjë kosto, ne do t'ju informojmë më herët. Ne ju kemi njoftuar tashmë për mundësinë e anulimit të pëlqimit tuaj në seksionin 3. Ju lutem vini re se ushtrimi i këtyre të drejtave mund të jetë në kundërshtim me marrëveshjet kontraktuale dhe kjo mund të ketë pasoja të tilla si ndërprerja e parakohshme e kontratës ose pasojat e kostos. Në këtë rast, ne do t'ju njoftojmë paraprakisht kur kjo nuk është rregulluar tashmë në mënyrë kontraktuale.

Ushtrimi i të drejtave të tilla në përgjithësi kërkon që ju të provoni qartë identitetin tuaj (p.sh. me anë të një kopje të identitetit tuaj, ku identiteti juaj nuk është ndryshe i qartë ose mund të verifikohet). Për të mbrojtur të drejtat tuaja, mund të na kontaktoni në adresën e specifikuar në seksionin 1.

Për më tepër, çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të zbatojë kërkesat e tij ose të saj ose të paraqesë një ankesë pranë autoritetit kompetent për mbrojtjen e të dhënave. Autoriteti kompetent për mbrojtjen e të dhënave në Zvicër është Zyrtari Federal për mbrojtjen e të dhënave dhe marrëdhëniet me publikun (www.edoeb.admin.ch).

11. Ndryshimet

Ne mund ta ndryshojmë këtë deklaratë të privatësisë në çdo kohë pa njoftim. Versioni aktual i publikuar në faqen tonë të internetit zbatohet. Nëse deklarata e privatësisë është pjesë e një marrëveshjeje me ju, ne do t'ju njoftojmë për ndryshimin me emalin ose mjete të tjera të përshtatshme në rast të një përditësimi.

Fribourg, 01.11.2023