Kontakti 

Kalkulator

 • CE: pastron hyrje
 • Pi: raporti nga perimetri dhe diametri i një rrethi
 • e: konstanta e Eulerit
 • **: eksponent (2**3 = 8)
 • CA: pastron të gjithë
 • E: shënim shkencor (2E3 = 2000)
 • ln: logaritmi natyror
 • lg2: logaritmi bazë 2
 • lg10: logaritmi bazë 10
 • STO: ruaj
 • RCL: marr
 • SUM: shtuaj
 • CLR: vendos në zero

- punon vetëm nëse JavaScript është aktivuar!
- adaptuar nga SELFHTML (https://selfhtml.org/)